ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH

 1. Student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej panującą epidemią koronawirusa lub innymi przypadkami losowymi może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy napisać w formie podania do Komisji Stypendialnej. W podaniu tym opisać należy trudną sytuację materialną i życiową, która sprawiła, że student wnioskuje o pomoc ze strony Uczelni. Motywacja powinna być dość obszerna, wyczerpująca, a nie ogólnikowa.
 3. Do każdego podania muszą być dołączone dokumenty, które pozwolą ustalić Komisji Stypendialne sytuację finansową studenta i jego rodziny (dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta).
 4. Wniosek składany jest drogą mailową na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Do wniosku obowiązkowo muszą zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację, np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu świadczenia pracy lub rozwiązania umowy, oświadczenia wszystkich pełnoletnich cz łonków rodziny o wysokości dochodu, które osiągają. Oświadczenie o wysokości dochodu studenta i/lub pełnoletnich cz łonków jego rodziny stanowi załącznik do podania, który należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Oświadczenie o dochodach wypełnia zarówno student, ale również pełnoletni członkowie jego rodziny (nie trzeba chodzić do Urzędu Skarbowego i ZUS, które mogą nie wydawać obecnie takich zaświadczeń, bo odziały tych instytucji mogą być zamknięte lub działać w sposób zdalny).
 6. Studenci, którzy pobierają obecnie stypendium socjalne, a sytuacja materialna w ich gospodarstwie domowym zmieniła się drastycznie na niekorzyść z uwagi na ograniczenia w działalności wielu firm i instytucji, spowodowane epidemią koronawirusa mogą również wnioskować o jednorazową zapomogę. Powinni oni dostarczyć wraz z podaniem o zapomogę informację o dochodach z np. ze stycznia i lutego 2020 r. oraz zaświadczenie od pracodawcy, że wstrzymuje wypłatę poborów.
 7. Wnioski o zapomogi mogą składać oczywiście nie tylko ci studenci, których "dotknęła finansowo" pandemia koronawirusa. W takiej sytuacji należy również stosować zasadę, że aby otrzymać zapomogę należy złożyć podanie do Komisji Stypendialnej, w którym student dokładnie i dość obszernie opisze swoją trudną sytuację życiową i spowodowane nią problemy finansowe. Wniosek taki musi być także poparty zaświadczeniami (oświadczeniami) o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz samego studenta także!!!, kserokopiami dokumentów, zaświadczeniami o braku dochodu i powodami takiej sytuacji (dokumentacja podobna lub taka sama jak w przypadkach opisanych powyżej).

Druki:

KOMUNIKAT

Studenci w roku akademickim 2019/2020 korzystać mogą z różnych form pomocy materialnej, która obejmuje:

 • stypendia socjalne
 • stypendium socjalne zwiększone
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów*
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi
  * za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Zasady korzystania ze stypendiów określa regulamin.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DOM STUDENTA

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

STYPENDIUM MINISTRA za wybitne osiągnięcia dla studentów