W okresie składania pracy dyplomowej student dostarcza do Dziekanatu

1. Składanie pracy dyplomowej

Należy złożyć 3 egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej, po pozytywnej weryfikacji w programie antyplagiatowym:
* 2 egzemplarze jednostronnie drukowane, w twardej oprawie – dla promotora i recenzenta (oddawany dyplomantowi po egzaminie dyplomowym).
* 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę z grzbietem zgrzewanym (nie bindowanym) wraz z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną na płycie CD-ROM w formacie .pdf. Płyta powinna być wklejona wewnątrz tylnej okładki pracy i odpowiednio opisana na płycie (imię i nazwisko, numer albumu). Dodatkowo w egzemplarzu tym należy umieścić nienumerowaną stronę z tematem pracy w języku angielskim za stroną tytułową w j. polskim.

2. Oświadczenia do pracy

Na końcu każdego egzemplarza pracy należy dołączyć (wzory do pobrania tutaj):

* Oświadczenie autora pracy dyplomowej dotyczące praw autorskich i danych osobowych.
* Oświadczenie autora pracy dyplomowej, na udostępnienie pracy dyplomowej.
* Akceptację promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony, wyrażoną podpisem i datą na stronie tytułowej pracy w egzemplarzu w miękkiej oprawie.
* Ponadto należy donieść wydruk raportu z badania antyplagiatowego (osobno, nie umieszczony w pracy)

3. Fotografie (do dyplomu) w wymiarach 4,5 x 6,5 cm

* 4 sztuki – WF (specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską), Dietetyka
* 5 sztuk – WF (specjalność nauczycielsko-trenerska i specjalność nauczycielska z menedżerem sportu)
* 1 dodatkowa fotografia dla osób, które wnioskują o dyplom w języku angielskim

4. Dowód wpłaty

Student zobowiązany jest do doniesienia dowodu wpłaty w wysokości 60,- zł, wniesionej na indywidualne konto studenta w Filii. Numer konta można sprawdzić logując się do panelu studenta w Wirtualnym Dziekanacie. Należy pamiętać, że numery kont na każdym kierunku i stopniu studiów są inne. Przy regulowaniu należności w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię, nr albumu, kierunek i rok studiów oraz umieścić dopisek – "opłata za dyplom".
* Studenci zainteresowani dyplomem w j. angielskim zobowiązani są złożyć odpowiednie podanie o wyrobienie dyplomu i dokonanie wpłaty w wys. 40 zł za dyplom, płatne na indywidualne konto studenta w Filii.

Do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej student składa w dziekanacie

 • Zaległe potwierdzenia wpłat za powtarzania przedmiotów / semestrów.
 • Kartę obiegową (do pobrania tutaj).

TERMINY SESJI DYPLOMOWEJ w roku akademickim 2019/2020

  studia stacjonarne
Termin złożenia pracy dyplomowej    
Fizjoterapia II stopnia 15-22.06.2020
WF I stopnia 15-22.06.2020
WF II stopnia 15-22.06.2020
Dietetyka I stopnia 15-22.06.2020
Sesja dyplomowa    
Fizjoterapia II stopnia 24-26.06.2020
WF I stopnia 24-26.06.2020
WF II stopnia 24-26.06.2020
Dietetyka I stopnia 24-26.06.2020
   
Terminy złożenia pracy dyplomowej
(sesja jesienna)
Fizjoterapia II stopnia 31.08.2020
WF I stopnia  31.08.2020
WF II stopnia 31.08.2020
Dietetyka I stopnia 31.08.2020
   
Jesienna sesja dyplomowa 15-16.09.2020

ZALECENIA EDYTORSKIE dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 • Czcionka rodzaj: Times New Roman, Arial, Calibri
 • Rozmiar czcionki: tekst – 12 pkt. , tytuły rozdziałów pogrubione – 14-16 pkt.
 • Odstępy między wierszami – 1,5 wiersza
 • Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 2,5 cm, prawy - 2,5 cm
 • Tekst pracy wyjustowany
 • Numeracja stron wyrównanie do prawej, w stopce. Tytułowa strona bez numeru.
 • Tabele i ryciny powinny być umieszczone w tekście pracy; tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą, opis ryciny – pod ryciną
 • Piśmiennictwo powinno zawierać spis książek i publikacji cytowanych w tekście pracy. Układ piśmiennictwa – alfabetyczny lub według pozycji cytowania w tekście pracy.
 • Piśmiennictwo powinno zawierać:
  • w przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok publikacji, wolumin (numer), pierwszą i ostatnią stronę publikacji;
  • w przypadku książki lub monografii – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; numer monografii;
  • w przypadku wiarygodnych źródeł internetowych – adres strony, datę korzystania ze źródła (źródła internetowe nie powinny przekraczać 10% piśmiennictwa pracy!), np. www.izz.waw.pl - 11.11.2011 r.

KRYTARIA I ZASADY PRZYGOTOWYWANIA prac dyplomowych

 • Praca dyplomowa powinna być opracowaniem w formie pisemnej o charakterze aplikacyjnym lub poznawczym. Dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej oryginalnej (w oparciu o materiał empiryczny), przeglądowej (w oparciu o literaturę przedmiotu) lub studium przypadku.
 • Temat pracy jest ustalany przez opiekuna naukowego w porozumieniu ze studentem - studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy. Przy ustalaniu tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a także plan badań naukowych katedry lub zakładu. Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne z kierunkiem studiów.
 • Praca dyplomowa powinna być znormalizowana pod względem edytorskim (patrz wyżej).
 • Za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy, a także za poprawność cytowania i przestrzegania praw autorskich odpowiada student (dyplomant).
 • Zaleca się, aby układ pracy, w której podejmuje się oryginalne badania empiryczne, wyglądał następująco:
  1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania);
  2. Spis treści;
  3. Streszczenie pracy - krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy;
  4. Wstęp – przegląd piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy;
  5. Cel pracy;
  6. Materiał i metodyka badań;
  7. Wyniki badań;
  8. Dyskusja;
  9. Wnioski;
  10. Piśmiennictwo;
  11. Aneks (w przypadku załączenia dodatkowej dokumentacji z przeprowadzonych badań np. treść ankiety itp.).
 • Zaleca się, aby układ pracy o charakterze przeglądowym, wyglądał następująco:
  1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania);
  2. Spis treści;
  3. Streszczenie pracy - krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy;
  4. Rozdziały według własnego opracowania;
  5. Podsumowanie;
  6. Piśmiennictwo.

ZASADY OCENY I WYRÓŻNIANIA prac dyplomowych

KAŻDY STUDENT NA STRONIE TYTUŁOWEJ WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ SWOJEJ SPECJALNOŚCI!

WF II STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską
 2. Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym
 3. Specjalność nauczycielsko - trenerska
 4. Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu

WF I STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską

DIETETYKA I STOPNIA

 1. Moduł – Organizacja działalności gospodarczej
 2. Moduł – Żywienie w sporcie